Terms & Conditions

Algemene Verkoopvoorwaarden

SJERP ELECTRONICS. communications


Hoofdstuk I           Algemeen

 

 

Artikel 1           Toepasselijkheid van deze voorwaarden en definities

 

1.1      Deze algemene verkoopvoorwaarden, hierna te noemen: “Voorwaarden”, zijn van toepassing op alle

           Overeenkomsten die SJERP ELECTRONICS. communications sluit met Opdrachtgevers, zoals gedefinieerd in deze Voorwaarden.

 

1.2      De “Overeenkomst” is de wilsovereenstemming of rechtsverhouding tussen SJERP ELECTRONICS. communications en Opdrachtgever

           waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn. Deze Voorwaarden zijn derhalve eveneens van toepassing op alle

           aanbiedingen en facturen van SJERP ELECTRONICS. communications.

 

1.3      De “Opdrachtgever” is de (rechts-)persoon of organisatie die produkten van SJERP ELECTRONICS. communications koopt.

 

1.4      “Produkten” zijn alle zaken die door SJERP ELECTRONICS. communications worden verkocht in het kader van haar normale

            bedrijfsuitoefening.

 

1.5      Voor zover in deze Voorwaarden of de Overeenkomst wordt verwezen naar een internationaal gedefinieerd beding

           (bijvoorbeeld, maar niet uitsluitend EXW, CIF, DDP, etc.), heeft dit beding de betekenis die daaraan moet worden

           toegekend op grond van de door de Internationale Kamer van Koophandel gepubliceerde Incoterms 2010.

 

1.6      Schriftelijke bedingen waarmee uitdrukkelijk wordt afgeweken van deze Voorwaarden tussen SJERP ELECTRONICS. communications

           En een Opdrachtgever of schriftelijke aanbiedingen van SJERP ELECTRONICS. communications, onder andere, maar niet uitsluitend in

           periodiek verschijnende prijslijsten, bijvoorbeeld met betrekking tot kortingen, betalingstermijnen, minimale orders,

           transportkosten, etc., gaan vóór, en treden in de plaats van de bepalingen in deze Voorwaarden die dezelfde

           onderwerpen betreffen. Bij een schriftelijk beding tussen SJERP ELECTRONICS. communications en een Opdrachtgever kunnen tevens

           bepalingen van deze Voorwaarden geheel of gedeeltelijk niet van toepassing worden verklaard op de betreffende

           Overeenkomst.

 

1.7      Indien deze Voorwaarden ooit van toepassing zijn geweest op een Overeenkomst tussen SJERP ELECTRONICS. communications en

           Een Opdrachtgever zijn deze Voorwaarden telkens van toepassing op toekomstige en/of vervolgovereenkomsten

           tussen SJERP ELECTRONICS. communications en Opdrachtgevers, ook wanneer daarbij niet uitdrukkelijk naar deze Voorwaarden

           wordt verwezen.

 

 

Hoofdstuk II           Verkoopvoorwaarden

 

Artikel 2           Aanbiedingen en bestellingen

 

2.1      Alle aanbiedingen van SJERP ELECTRONICS. communications, mondeling of schriftelijk gedaan, waaronder aanbiedingen opgenomen

           In een prijslijst, zijn vrijblijvend tenzij SJERP ELECTRONICS. communications in haar opdrachtbevestiging uitdrukkelijk verklaart dat een

           aanbieding niet vrijblijvend is.

 

2.2      Na aanvaarding door Opdrachtgever van een door SJERP ELECTRONICS. communications gedaan aanbod, heeft SJERP ELECTRONICS.                                                                       

           communications  het recht het aanbod binnen twee werkdagen na ontvangst van de aanvaarding van het aanbod te

           herroepen.

 

2.3      De Overeenkomst komt tot stand door schriftelijke bevestiging door SJERP ELECTRONICS. communications van een bestelling van

           Opdrachtgever of doordat SJERP ELECTRONICS. communications een aanvang heeft gemaakt met de feitelijke levering van de

           bestelde zaken. SJERP ELECTRONICS. communications behoudt zich het recht voor bestellingen zonder opgave van redenen te   

           weigeren.

 

 

Artikel 3           Prijzen

 

3.1      Prijzen en overige voorwaarden genoemd in aanbiedingen van SJERP ELECTRONICS. communications zijn gebaseerd op de soort en

           Het aantal Produkten genoemd in de desbetreffende aanbieding. Indien een bestelling met betrekking tot de aard,

           soort of aantal van het Produkt of andere voorwaarden van de bestelling afwijkt of afwijken van de aanbieding is

           SJERP ELECTRONICS. communications niet gebonden aan de prijzen en voorwaarden van haar aanbieding.

 

3.2      Alle prijzen zijn netto, exclusief belastingen en heffingen (waaronder begrepen omzetbelasting en in- en

           uitvoerrechten) en exclusief overige kosten zoals van verzekering en transport. Alle bedragen luiden in Euro’s.

 

3.3      SJERP ELECTRONICS. communications is gerechtigd de prijzen van de te leveren Produkten eenzijdig te verhogen. SJERP ELECTRONICS.

           communications stelt de Opdrachtgever, indien redelijkerwijs mogelijk, tenminste een maand vóór het intreden ervan

           schriftelijk op de hoogte van de verhoging.

 

3.4      In het geval SJERP ELECTRONICS. communications eenzijdig een verhoging van meer dan 5% van de overeengekomen prijzen 

           vaststelt, is de Opdrachtgever gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden. Indien de Opdrachtgever de Overeenkomst

           op deze grond ontbindt, is SJERP ELECTRONICS. communications niet verplicht de schade te vergoeden die de Opdrachtgever

           mogelijkerwijs leidt als een gevolg van de ontbinding.

 

 

Artikel 4           Betaling en incassokosten

 

4.1      Betaling dient te geschieden binnen 10 dagen na factuurdatum, op een door SJERP ELECTRONICS. communications aan te geven

           wijze in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij schriftelijk anders door SJERP ELECTRONICS. communications aangegeven. SJERP ELECTRONICS.

           communications is gerechtigd om periodiek te factureren.

 

4.2      Indien de Opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de Opdrachtgever van

           rechtswege in verzuim. De Opdrachtgever is alsdan een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de

           wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd is. De rente over het opeisbare bedrag

           zal worden berekend vanaf het moment dat de Opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening

           van het volledig verschuldigde bedrag.

 

4.3      SJERP ELECTRONICS. communications heeft het recht de door Opdrachtgever gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats

           In mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de

           hoofdsom en de lopende rente.

 

4.4      SJERP ELECTRONICS. communications kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de

           Opdrachtgever een andere volgorde voor de toerekening van de betaling aanwijst. SJERP ELECTRONICS. communications kan

           volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente en

           incassokosten worden voldaan.

 

4.5      De Opdrachtgever is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door hem aan SJERP ELECTRONICS. communications verschuldigde.

 

4.6      Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op. De Opdrachtgever die geen beroep

           toekomt op afdeling 6.5.3 (de artikelen 231 tot en met 247 boek 6 BW) is evenmin gerechtigd om de betaling van een

           factuur om een andere reden op te schorten.

 

4.7      Indien de Opdrachtgever in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten

           ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden

           berekend op basis van hetgeen in op dat moment in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is. Indien SJERP ELECTRONICS.                            

           communications echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de

           werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten

           zullen eveneens op de Opdrachtgever worden verhaald. De Opdrachtgever is over de verschuldigde incassokosten

           eveneens rente verschuldigd.

 

 

Artikel 5           Leveringen van produkten / levertijd

 

5.1      De in een Overeenkomst vermelde levertijd is indicatief. Aan overschrijding van de levertijd kan de

           Opdrachtgever geen rechten ontlenen. Overschrijding van een door SJERP ELECTRONICS. communications genoemde levertijd brengt

           SJERP ELECTRONICS. communications derhalve niet in verzuim. De Opdrachtgever heeft geen recht op vergoeding van enige schade,

           direct of indirect, als gevolg van overschrijding van de in de Overeenkomst vermelde of op andere wijze

           overeengekomen levertijd.

 

5.2      De in de Overeenkomst vermelde levertijd wordt in elk geval verlengd met de periode waarin de Opdrachtgever in

           verzuim is ten aanzien van enigerlei verplichting jegens SJERP ELECTRONICS. communications of de periode waarin SJERP ELECTRONICS.

           communications gerechtigd is zich op enig opschortingsrecht of op overmacht te beroepen.

 

5.3      Zodra SJERP ELECTRONICS. communications de bestelde Produkten in haar magazijn voor aflevering aan de Opdrachtgever gereed

           heeft staan, zal zij dit melden aan de Opdrachtgever.

 

5.4      Aflevering geschiedt doordat SJERP ELECTRONICS. communications de Produkten op een door haar bepaalde plaats van haar

           bedrijfsterrein gereed zet waar deze Produkten na ondertekening van een ontvangstbewijs door de Opdrachtgever in

           ontvangst kunnen worden genomen. Nadat de Produkten in ontvangst zijn genomen zijn deze voor risico van de

           Opdrachtgever.

 

5.5      Indien een periode verstrijkt van acht dagen nadat SJERP ELECTRONICS. communications de Opdrachtgever heeft gemeld dat de

           Produkten voor aflevering gereed staan, zonder dat deze Produkten door de Opdrachtgever worden

           opgehaald, gaat het risico van de zaak over op de Opdrachtgever. Voorts wordt Opdrachtgever aan SJERP ELECTRONICS.

           communications vanaf dit tijdstip een vergoeding verschuldigd voor het gebruik van het bedrijfsterrein van 1% van het

           factuurbedrag per week, of een gedeelte daarvan dat de Produkten op het bedrijfsterrein gereed staan.

 

5.6      Indien SJERP ELECTRONICS. communications en Opdrachtgever overeen zijn gekomen dat SJERP ELECTRONICS. communications de Produkten op

           een door de Opdrachtgever opgegeven adres zal bezorgen, heeft SJERP ELECTRONICS. communications aan die verplichting voldaan

           door de produkten eenmaal op het adres aan te bieden. De ontvangst op dit adres is voor risico van de Opdrachtgever.

           SJERP ELECTRONICS. communications is niet gehouden te onderzoeken of de persoon die de Produkten ontvangt daartoe bevoegd is of te onderzoeken of de Opdrachtgever het juiste adres heeft opgegeven. Indien bij bezorging de Prod